luis29 โพสต์เมื่อ 2016-7-23 16:31:28

หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน3http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เพิ่มโจมตีของประดับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังหมวกเกราะป้องกันน้ำ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังอาวุธธาตุมาร
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังหมวกเกราะป้องกันมาร
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังหมวกเกราะตบะ

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน3