luis29 โพสต์เมื่อ 2016-7-23 16:29:32

หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน2
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังเสื้อในป้องกันยิง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังเสื้อในป้องกันสับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังเสื้อในป้องกันแทง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเกราะป้องกันไฟเพิ่มพลัง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังหมวกเกราะป้องกันสับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังรองเท้าป้องกันน้ำ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังรองเท้าป้องกันเซียน
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังรองเท้าป้องกันมาร
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังรองเท้าหลบหลีก
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังโล่ป้องกันสะบั้น
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังโล่ป้องกันแทง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังโล่ป้องกันสับ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังโล่ป้องกันยิง
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังโล่เล็กหลบหลีก
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังปลอกแขนแม่นยำ
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4827.png
เวทเพิ่มพลังโจมตีของปลอกแขน
http://armory.elite-3k.net/GameImage/Item/4841.png
เวทเพิ่มพลังเสื้อในป้องกันสะบั้น

ThaISiaM โพสต์เมื่อ 2017-12-14 10:24:58

{:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:} {:4_157:}
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: หลายคนถามเวทเพิ่มโจมตีอาวุธดรอปที่ไหนมาดูกัน2